• Hotline: (+62) 819.2469.325
Monday, 09 July 2018 04:35

Syarah Akidah Thahawiyah

     elba syarah thahawiyah  Ilmu akidah merupakan ilmu agama paling mulia,Dengan ilmu akidah, seorang hamba mengenal Allah - Subhanahu Wa Ta'ala - sebagai tuhan sesembahan nya, apa yang wajib atasnya kepada Allah - Subhanahu Wa Ta'ala - , serta amal-amal menjadi shahih dan diterima di sisi Allah - Subhanahu Wa Ta'ala - bila akidah pelakunya shahih.
Akidah yang haq adalah akidah yang dipegang oleh Rosulullah - Sholallahu Alaihi Wassalam - dan para sahabat nabi - Rodliallahu Anhum - yang merupakan umat terbaik setelah Rosululloh. Hanya saja, Sunnah Allah yang berlaku pada makhluk Nya menetapkan adanya rintangan yang menghadang akidah yang haq ini, sehingga terjadilah apa yang telah oleh disinyalir Rasulullah, berupa perpecahan umat ini menjadi banyak kelompok golongan, tetapi Ahlus Sunnah wal Jama'ah tetap teguh di atas manhaj Salaf ash-Shalih, membela akidah yang ini, menyebarkan tauhid murni dan memerangi ahli bid'ah dan pengusung hawa nafsu.

        Di antara mereka ini adalah Imam Abu Ja'far ath-Thahawi - rahimahullah- ( wafat 321 H), penulis matan akidah yang dikenal dengan nama beliau sendiri : Aqidah Thahawiyah , di mana beliau menulis intisari akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, menjelaskan apa yang benar, yang wajib atas setiap Muslim untuk meyakininya dan memperingatkan pendapat-pendapat ahli bid'ah dan aliran-aliran sesat.

        Berkata Imam Abu Ja’far Al Warraq Ath Thahawi Al Hanafi- rahimahullah- dalam muqodimah matan aqidah Thahawiyah ,” ini adalah penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah berdasarkan madzhab para ulama fikih Agama ini: Abu Hanifah an Nu’man bin Tsabit al-Kufi , Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al Anshari, dan Abu Abdullah Muhammad bin al-Hasan asy Syaibani – rahimakumulloh- , berikut apa yang mereka yakini dari pokok-pokok Agama ini dan mereka anut sebagai agama bagi Tuhan alam semesta."

      Matan ini telah disyarah oleh beberapa ulama, dan yang terbaik dan tershahih manhajnya, adalah syarah Imam Ibnu Abu al-Izz al-Hanafi - rahimahullah- (wafat 792 H) yang Allah - Subhanahu Wa Ta'ala - telah menjadikannya bermanfaat bagi kaum Muslimin, secara khusus di zaman-zaman akhir, yang mana umat Islam diuji dengan jauhnya mereka dari agama dan syariat Tuhan mereka.

       Kemudian Allah memberikan umat Islam di zaman-zaman akhir ini kepada kesadaran untuk bangkit beragama yang menyebar di berbagai negeri Islam, anak-anak muda mulai bergerak kembali kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, dan di antara karunia Allah di balik kesadaran ini adalah adanya orang-orang yang berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan menolak akidah-akidah ahli bid'ah dan aliran-aliran sesat.

        Faktor ini menambah sisi urgensi syarah yang berharga ini, maka ahli ilmu pun memberikan perhatian mereka sehingga ia dicetak berulang-ulang. Hanya saja buku ini, dengan kemuliaan dan keshahihan kandungannya, ia tidak selamat dari beberapa hal yang mungkin menyulitkan pembaca biasa atau penuntut ilmu pemula untuk mengkajinya dan menimba faidah-faidah darinya. Salah satu yang terpenting dari hal tersebut adalah tidak tersusunnya buku secara sistematis yang bisa membantu pembaca memahami bab-bab akidah dan bagian-bagiannya. Hal ini bisa dimaklumi, karena pensyarah hanya mengikuti urutan matan yang ditulis oleh Imam ath-Thahawi, sementara ath-Thahawi sendiri tidak mengurutkan matannya secara sistematis, namun sebaliknya, beliau mengangkat satu tema pada tempat-tempat yang terpencar, di mana beliau menulis satu tema, kemudian meninggalkannya beralih ke tema lainnya, kemudian kembali ke tema pertama, dan begitu seterusnya.

        Imam Ibnu Abu al-Izz al-Hanafi - rahimahullah- telah mengisyaratkan hal ini, kemudian beliau berkata "Motode terbaik dalam menulis buku akidah adalah mengikuti urutan dalam jawaban nabi - Sholallahu Alaihi Wassalam - kepada Jibril saat datang dan bertanya kepada beliau tentang iman, lalu beliau menjawab,” Hendaknya kamu beriman kepada Allah, malikat-malaikat Nya, kitab-kitabNya, utusan-utusanNya, Hari Akhir dan takdir..”
Pembicaraan tentang akidah dimulai dengan tauhid, sifat-sifat Allah - Subhanahu Wa Ta'ala - hal-hal yang berhubungan dengannya, kemudian tentang malaikat dan seterusnya.

biografi Penulis : Imam Ath Thahawi - rahimahullah- 

     Beliau ialah Imam al-Allamah al-Hafizh Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salamah bin Abdul Malik al- Azdi Al hajri al-Mishri ath-Thahawi - rahimahullah-
Thahawi nisbat ke Thaha, sebuah wilayah di Mesir yang merupakan bagian dari propinsi Minya saat ini.
Beliau lahir th. 239 H. Ada yang berkata, tahun 237 H. di keluarga yang dikenal dengan ilmu dan keutamaan, bapaknya termasuk ulama dan paman dari ibunya adalah Imam Al Muzani -murid kesayangan Imam asy-Syafi'I - rahimahullah- dan penyebar madzhab Syafii. Artinya beliau tumbuh dalam didikan ulama besar madzab Syafii.

    Di antara guru / syaikh beliau belajar -selain paman nya - Imam al-Muzani adalah Al Qadhi Abu Ja'far Ahmad bin Abu Imran al-Baghdadi, Qadhi Abu Khazim Abdul Hamid bin Abdul Aziz al-Baghdadi, Yunus bin Abdul A'la al-Mishri dan lainnya.

     Di antara murid beliau adalah Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Manshur, Ahmad bin al-Qasim bin Abdullah al-Baghdadi yang dikenal dengan Ibnu al-Khasysyab al-Hafizh, Abu al-Hasan Ali bin Ahmad ath-Thahawi, putra beliau, dan lainnya.
Imam ath-Thahawi adalah seorang ulama mulia, menggabungkan ilmu fikih dengan ilmu hadits serta ilmu-ilmu lainnya, beliau menggantikan Qadhi Abu Abdullah bin Muhammad bin Abdah, Qadhi Mesir.
Di antara karya beliau adalah Syarh Maani al-Atsar, Syarh Musykil al-Atsar, Mukhtashar ath-Thahawi di bidang fikih Hanafi, dan lainnya.
Imam Ibnu Yunus berkata tentang beliau, "Beliau adalah tsiqah, akurat, ahli fikih, dan cerdik, tidak ada yang sepertinya sesudah-nya."
Imam Ibnul Jauzi berkata tentang beliau dalam al-Muntazhim, "Pemahamannya akurat, ahli fikih, dan cerdik."
Imam Ibnu Katsir berkata dalam al-Bidayah wa an-Nihayah, "Beliau adalah salah seorang tsiqah yang akurat, huffazh besar."
Beliau wafat th. 321 H di awal Bulan Dzulqa'dah dalam usia 80 tahun lebih.

elba syarah thahawiyah bBiografi Pensyarah : Imam Ibnu Abi Izz Al hanafi - rahimahullah-

    Beliau adalah Imam al-Allamah Shadruddin Abu al-Hasan Ali Alauddin Ali bin Muhammad bin Abi al-Izz al-Hanafi ash-Shalihi ad-Dimasyqi - rahimahullah-
lahir th. 731 H, di damaskus. Syam. Beliau - rahimahullah- tumbuh dalam keluarga mulia dan dikenal, bapaknya seorang Qadhi ( hakim ), kakeknya adalah Qadhi Qudhat.
Belia belajar kepada Imam al-Hafizh Abu al-Fida Imamduddin Ibnu Katsir - rahimahullah- , penulis buku-buku terkenal. sebagaimana yang beliau katakan di beberapa tempat dalam syarahnya.

    Beliau - rahimahullah- mengajar di beberapa madrasah di Damaskus, kemudian memegang peradilan madzab Hanafi di Damaskus.
karya tulis beliau adalah syarah yang berharga ini Syarah Aqidah Thahawiyah , kemudian Kitab Al Ittiba’ berisi bantahan kepada pihak yang mewajibkan taklid kepada Imam Abu Hanifah.

    Beliau sempat menghadapi ujian saat membantah syair Ibnu Aibik yang menyanjung Rasulullah tetapi mengandung kesalahan , di antaranya adalah ucapan, "Rasulullah yang mencukupiku” Dan yang sepertinya. Maka Ibnu Abu al-Izz sempat disiksa dan diteror, serta dipenjara di sebuah benteng. Beliau wafat 792 H dan dimakamkan di Qasiyun.

Inilah Edisi Terjemah dari Kitab : Syarah Aqidah Ath Thahawiyah, karya Imam Ibnu Abi Izz Al Hanafi, Edisi lengkap tercetak dalam 2 Jilid / Set.

 

 

Syarah Akidah Thahawiyah : Panduan Lengkap Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah

Harga Penerbit Rp 285.000 Harga Kami Rp 228.000
SAYA BELI

 

 

 

Additional Info

  • Judul Buku Syarah Akidah Thahawiyah : Panduan Lengkap Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah ( 2 jilid / Set )
  • Judul Asli Syarah Aqidah Ath Thahawiyah
  • Penulis Imam Ibnu Abi Izz Al Hanafi –rahimahullah-
  • Tahqiq/Takhrij Syaikh Syu’aib Al Arnauth dan Syikh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At Turki
  • Ukuran Fisik Buku Buku Ukuran Sedang, 16 x 24 cm
  • Format Cover Hardcover
  • Jumlah Halaman Jilid 1 (698 hlm.) & 2 (692 hlm.)
  • Penerbit /Publisher Pustaka Elba
  • Harga Rp 285.000 ( Belum Termasuk Ongkos Kirim)
  • Cara Pembelian Klik pada tombol BELI, Pertanyaan ? : Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., WA/Telegram : 08192469-325 , ( Pastikan !! tulis nama & Alamat lengkap )
Published in Terbaru