• Hotline: (+62) 819.2469.325
Kategori Buku

Terjemah Kitab Al Muqni, Imam Ibnu Qudamah, Penerbit Pustaka Azzam

Harga: Rp 229.000  Rp 183.000

- +

Sesungguhnya fikih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari khazanah intelektual Islam. Ada ribuan buku fikih yang telah ditulis oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari berbagai madzhab, baik Maliki, Hanbali, Asy-Syafi'i maupun Hanafi. sehingga referensi fikih untuk setiap madzhab pun terbilang banyak. Tentunya. kekayaan ilmu ini patut kita miliki dan dilestarikan, terutama generasi penerus Islam.

Tidak ada ilmu syar'i yang mendapat khidmat dan perhatian besar dari para ulama sunnah seperti ilmu Fikih Islam. Sebagaimana terlihat dalam dunia kelimuan dalam Islam, terdapat beragam tulisan ilmu Fiqih ini.
Ada yang panjang, sampai berjilid-jilid, ada yang berupa ringkasan , ada yang hanya matan , dan ada yang syarah.
Semuanya ditulis untuk menjelaskan hukum-hukum Allah - Subhanahu Wa Ta'ala - yang terkait dengan para hamba-Nya; yang mana kebutuhan mereka kepadanya dan peranan mereka dalam menyampaikannya sangatlah beraneka ragam.
Perkara inilah yang selalu memotivasi Imam Ibnu Qudamah - rahimahullah- dalam menulis karyanya tentang fikih Madzhab Hanbali.
Dan sungguh, Mempelajari ilmu fikih itu tidaklah mudah bagi sebagian besar orang. Banyaknya pendapat dan riwayat yang termuat dalam berbagai kitab fikih membuat mereka bingung menyimpulkan, belum lagi dengan beragam macam perbedaan pendapat para ulama di dalam nya, manakah pendapat yang akan dijadikannya sebagai pegangan dalam beramal.

dalam madzab hambali, dikenal nama besar Al Imam Ibnu Qodamah - rahimahullah- , Beliua produktif menulis kitab, Aqidah, Fikih, dan lain nya.

Diantara kitab fikih karya Beliau - rahimahullah- :

1. Umdatul Fikih, Kitab ini disusun oleh Imam Ibnu Qudamah sebagai dasar bagi para pemula yang ingin mempelajari ilmu fikih. Kitab Umdatul Fiqh ini Merupakan matan yang paling penting dalam Madzhab Hanbali. Di dalam matan ini Imam Innu Qudamah - rahimahullah- mencukupkan pada pendapat-pendapat yang telah menjadi pegangan dalam Madzhab Hanbali. Beliau memaparkannya dengan gaya bahasa yang mudah, ungkapan yang sederhana, sehingga memudahkan para penuntut ilmu untuk mengkaji dan menghafalkannya.

2. Kitab Al-Muqni , didalamnya beliau hanya menyebutkan beberapa riwayat pendapat para ulama, tanpa menyertakan dalil. Tujuannya untuk melatih para penuntut ilmu mentarjih dan membahas dalil-dalilnya.

3. Kitab Al-Kafi, Kitab Pegangan Fikih Madzab hambali didalamnya beliau hanya menyebutkan beberapa landasan dalil dalam madzhab Hambali, hal ini juga untuk melatih para penuntut ilmu agar menguasai dan mengamalkannya.

4. kitab Al-Mughni, Kitab Fikih Perbandingan Madzab yang merupakan syarah paling lengkap untuk matan Mukhtashar Al-Khiraqi , beliau bahkan menyebutkan pendapat dari madzhab-madzhab lain serta mengkaji dalil masing-masing. Al-Mughni beliau tulis sebagai salah satu ensiklopedi fikih terlengkap yang menyajikan perbedaan pendapat tingkat tinggi, di mana pendapat para ulama dari berbagai madzhab dan alasan-alasannya beliau paparkan dan beliau diskusikan. Hal ini tentu sangat membantu setiap mujtahid.

Buku yang berjudul asli Al Muqni 'fi Fiqh Al Imam Ahmad Ibn Hanbal ini merupakan salah satu karya monumental ulama terkemuka Ibnu Qudamah Al Maqdisi dalam disiplin ilmu fikih madzhab Hanbali.
Kitab ini sangat ringkas dan rujukan ulama madzhab Hambali sejak zaman penyusunnya hingga saat ini secara turun-temurun. Al Muqni' menjadi objek kajian dan studi para ulama dan penuntut ilmu. Dari kajian kitab ini lahirlah para penuntut iimu dalam jumlah banyak di Syam, Mesir dan lainnya. Dari tangan mcreka muncul salinan Al Muqni dalam bentuk manuskrip yang tersebar di berbagai negeri.

Pembahasan dalam kitab Al Muqni ini layaknya buku-buku fikih lainnya yang disusun sesuai urutan pembahasan fikih yang lazim, dimulai dari Thaharah (bersuci) hingga Iqrar (pengakuan).
Penyajiannya yang cukup ringkas dan tidak bertele-tele dari satu pembahasan ke pembahasan lainnya membuat buku ini mudah dipahami dan layak dimiliki.

Detail Info Buku
Bahasa Indonesia
Format Cover Hardcover
Judul Asli Al Muqni fi Fiqh Al Imam Ahmad bin Hanbal
Judul Buku Al Muqni
Jumlah Halaman 936 hlm
Penerbit / Publisher Pustaka Azzam
Pentahqiq Mahmud Al Arnauth & Yasin mahmud Al Khatib
Penulis Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisi
Ukuran Fisik Buku Buku Ukuran Sedang 15.5 x 23.5 cm