• Hotline: (+62) 819.2469.325
Kategori Buku

toko buku islam muslim jual buku Panduan Lengkap Nikah islami

Harga: Rp 129.000  Rp 103.000

- +

     Menikah merupakan hal yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam, karena pernikahan merupakan sarana untuk mempertahankan jenis manusia, dan sarana untuk memperbanyak populasi kaum muslimin. Sebaliknya, membujang merupakan hal yang sangat tercela di dalam Islam, karena hal itu merupakan kebiasaan sebagian kalangan kaum Nashrani. Oleh karena itu menikah merupakan bagian dari Sunnah Rosululloh Sholallahu Alaihi Wassalam , dalam riwayat yang shahih beliu bersabda,
"Demi Allah, sungguh aku merupakan orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah, namun demikian adakala-nya aku berpuasa, adakalanya pula aku berbuka, adakalanya aku shalat (malam), adakalanya pula aku tidur, dan aku pun menikah dengan beberapa wanita. Barangsiapa enggan terhadap Sunnahku, maka dia bukan bagian dari (umat)ku" (HR. Al-Bukhari, Muslim, an-Nasa-i dan Ahmad)
     Pernikahan yang sukses dalam rangka membangun rumah tangga yang bahagia merupakan idaman setiap orang. Namun hanya sedikit orang yang mengetahui jalan dan sarana yang dapat menghantarkannya kepada kebahagiaan tersebut. Belum lagi banyak di antara mereka yang salah kaprah di dalam memahami arti kebahagiaan yang sesungguhnya, sehingga mereka salah di dalam menempuhnya dan dengan sia-sia mengejar kebahagiaan yang semu, hingga pada akhirnya bukan kebahagiaan yang mereka raih, namun kesengsaraan demi kesengsaraan yang mereka dapatkan.
Rumah yang mereka harapkan sebagai tempat yang sejuk, penghilang kepenatan kerja sehari penuh dan pelupa beban pikiran, malah menjadi tempat yang sangat menyiksa ibarat Neraka. Isteri dan anak yang diharap sebagai sahabat, pelipur hati yang lara dan penghibur jiwa yang gundah, sehingga jika memandang mereka membuatnya bahagia, malah berubah menjadi musuh yang seram dan sangat menakutkan.
Kebahagiaan yang hakiki hanya dapat diraih dengan ketakwa-an kepada Allah. Kebahagiaan yang hakiki hanya dapat diwujudkan dengan mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasul-Nya
Buku ini membimbing kita menuju kebahagiaan rumah tangga yang hakiki. Di dalamnya dijelaskan segala ha! yang dapat menghantarkan kepada tujuan tersebut, mulai dan cara memilih calon isteri maupun suami, meminang yang islami, syarat pernikahan, walimah (pesta) yang islami, hak-hak suami maupun isteri, akhlak dan etika menggauli istri, nasihat-nasihat kepada kedua mempelai dan contoh-contoh keteladanan orang-orang shalih baik pria maupun wanita di dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

inilah buku yang mengantar kita memahami panduan pernikahan yang diajarkan Islam sesunguhnya, yang tidak tercampur dengan model-model adat pernikahan zaman sekarang: baik itu adat kafir atau adat lokal yang tercampur dengan bid'ah dan kesyirikan.

Pokok Pembahasan:

MUQADDIMAH
DEFINISI NIKAH
BAB I
ANJURAN UNTUK MENIKAH
1.     Nikah adalah SunnahPara Rasul
2.     Siapa yang Mampu di Antara Kalian umuk Menikah, Maka Menikahlah
3.     Orang yang Menikah dengan Niat Menjaga Kesucian Dirinya, Maka Berhak atas Allah Menolongnya
4.     Menikahi Wanita yang Belas Kasih dan Subur (Banyak Anak) adalah Kebanggaan Bagimu Pada Hari Kiamat
5.     Persetubuhan Salah Seorang dari Kalian adalah Shadaqah
6.     Menikah Mengembalikan Semangat "Kepemudaan"
7.     Nabi & Mcnganjurkan Suami Isteri supaya Melakukan Akiififas Seksual Guna Memperoleh Keturunan, dan Menikah dengan Gadis
8.     Anak Dapat Memasukkan Bapak dan Ibunya ke dalam Surga
9.     Tidak Menikah Karena Memanfaatkan Seluruh Waktunya untuk Beribadah adalah Menyelisihi Sunnah Nabi
10.   Berikut Ini Sebagian Ucapan Para Sahabat dan Tabi'in yang Menganjurkan uniuk Menikah
11.   Menikah Dapat Membantu untuk Menahan Pandangan dan Memalingkan (Mengarahkan) Hati untuk Mentaati Allah

Bab 2
PERNIKAHAN YANG DIHARAMKAN
1. Nikthar-Ribath
2. Nikah Al Istibdha'
3. Bersetubuh dengan pelacur
4. Nikah mut'ah
Pertama: DALIL-DALIL YANG MENGHARAMKANNYADARI HADITS-HADITS SHAHIH
Kedua: PERNYATAAN ULAMA MENGENAI PENGHARAMANNYA
Ketiga: RINGKASAN PENDAPAT MENGENAI NIKAH MUT'AH
Keempat:SYUBHAT SEPUTAR NIKAH MUT'AH DAN NIKAH'URFI
Kelima: PERMASALAHAN, ORANG YANG MENIKAH DENGAN NIAT AKAN MENCERAIKAN
5. Nikah Syighar
6. Nikah Tahlil
7. Dan Di antara Permkahan yang Diharamkan

Bab III
WANITA YANG DIHALALKAN DAN YANG DIHARAMKAN (UNTUK DINIKAHI)
1.  Diharamkannya Anak Tiri Perempuan dan Menghimpun Dua Wanita Bersaudara
2.  Diharamkan dari Sepersusuan Sebagaimana yang Diharamkan dari Nasab
3   Masa Penyusuan
4. Jumlah Susuan
5. Menyusui dari Air Susu

Bab IV
LARANGAN HIDUP MEMBUJANG
1. Hadits-Hadits yang Melarang Hidup Membujang .
2. tidak Ada "Kepasturan" (Kerahiban) dalam Islam
3. Syubbat:Makna Tabattul dalam al-Qur-an
BabV
MEMILIH ISTERI DAN BERBAGAI KRITERIANYA
Pertama:
Mentaati Agama dan Sangat Mencintainya
- Ini adalah Perumpamaan Hidup Temang Wanita yang Ber-agama, dan Banyak Bertanya Tentangnya (Juru Bicara Wanita Kaum Wanita)
- Ilustrasi Mengenai Wanita yang Rasa Malunya Tidak Menghalanginya untuk Bertanya Tentang Agamanya
-  Mereka adalah Kaum Wanita yang Mengetahui Keutamaan Ilmu dan Mencarinya
Kedua:
TIDAK MENGENAL KATA-KATA YANG TERCELA
Ketiga:
DIANTARA SIFATNYA IALAH BERSABAR DAN TIDAK BERSEDIH
Keempat;
DIA TIDAK MEREMEHKAN DOSA
Kelima: lABERAKHLAKMULIA
Keenam:
DI ANTARA SIFATNYA IALAH TIDAK MENCERTTAKAN
WANITA LAINNYA KEPADA SUAMINYA
Ketujub:
IA TIDAK MEMAKAI PARFUM (MTNYAK WANGI) KETIKA KELUAR DARI RUMAHNYA DAN MEMELIHARA HIJABNYA
Kedelapan:
DI ANTARA SIFATNYA IALAH DIA TIDAK MELIHAT AURAT WANITA LAINNYA
Kesembilan:
DI ANTARA SIFATNYA IALAH DIA MENTAATI SUAMINYA
Kesepuluh:
ISTERI YANG BERIMAN TIDAK MEMINTA CERAI KEPADA SUAMINYA
Kesebelas:
IA TIDAK MELEPAS PAKAIANNYA SELAIN di RUMAHNYA, DAN IA SENANTIASA MEMELIHARA HIJABNYA DI LUAR RUMAH DAN DI DEPAN ORANG-ORANG ASING(BUKAN MAHRAM)
Keduabclas:
IA MeMBANTU SUAMINYA UNTUK MENTAATI ALLAH
Ketigabelas:
SUKA BERSEDEKAH UNTUK KEBAJIKAN

Bab VI
TENTANG MEMANDANG WANITA YANG DIPINANG
-  Hadits-Hadks yang Menunjukkan Tentang Memandang Wanita yang Dipinang

Bab VII
ISTIKHARAH UNTUK NIKAH DAN HAL LAINNYA

Bab VIII
SESEORANG DILARANG MEMINANG PINANGAN SAUDARANYA
MASALAH DALAM PEMINANGAN
1.  Hubungan Kasih Sayang Sebelum Pernikahan (Pacaran)
2.  Hukurn Peminangan Duduk Bersama Wanita Pinangannya
3. Sekedar Dipinang Tidak Dilarang Mcnikahkannya
dengan Selain Peminang
Bab IX
ORANG TUA MENAWARKAN PUTERINYA ATAU YANG DI BAWAH PERWALIANNYA KEPADA LAKI-LAKI SHALIH
BabX
HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN MAHAR
HUKUM KEBERADAANNYA
Pertama:
Larangan Bermahal-Mahal Dalam Mahar
Kedua:
Menikahkan dengan Bacaan al-Qur-an dan Tanpa Mahar (Harta)
Ketiga:
Rasulullah Mcrekomendasikan Pernikahan dengan Mahar Emas Seberat Biji
Keempat;
Rasulullah  Mengajarkan Kepada Kita Kemudahan dalam Mahar Agar Kiia Meneladaninya
Kelima:
Kisah Seorang Wanita yang Memberitahu Kaum Pria dan Wanita Supaya Bersikap Toleran dalam Mahar
Keenam:
Mahar Pada Masa Rasulullah
Ketujub:
Sebagian Mahar Beliau Kepada Isteri-Isterinya
Kedelapan:
Khutbah 'Umar bin al-Khaththab Tentang Mahar
Kesembilan:
Dianjurkan Bersegera Menyerahkan Mahar
Kesepuluh;
Mahar adalah Hak Isteri yang Tidak Boleh Diambil

Bab XI
NIKAH TIDAK SAH KECUALI DENGAN KEBERADAAN WALI
Pertama:
Ayat-Ayat yang Menunjukkan Larangan Menikahkan Wanita dengan Tanpa Wall
Kedua:
Hadiis-Hadits yang Menunjukkan Perwalian
Ketiga:
Pendapat-Pendapat Para Ulama

Dan Detail pembahasan lainnya

Panduan Nikah Dari A-Z
judul asli : Isyratun Nisaa' minal alif ilal ya'
Penulis  Abu hafs Usamah bin Kamal bin Abdirrazaq
Fisik: Buku ukuran sedang 15,5x23,5 cm, Hardcover
Penerbit Pustaka Ibnu Katsir

Detail Info Buku
Bahasa Indonesia
Format Cover hardcover
Judul Asli Isyratun Nisaa' minal alif ilal ya'
Judul Buku Panduan Lengkap Nikah (dari A sampai Z)
Jumlah Halaman 510 hlm
Penerbit / Publisher Pustaka Ibnu Katsir
Penulis Abu hafs Usamah bin Kamal bin Abdirrazaq
Ukuran Fisik Buku Buku ukuran sedang 16x24cm