• Hotline: (+62) 819.2469.325
Kategori Buku
Darussunnah Syarah Ushul As Sunnah Imam Ahmad bin Hambal Penulis : Syaikh Al Walid bin Muhammad nabih bin Saif An Nashr, Penerbit : Darus Sunnah .. Product #: DSN-0109 Regular price: Rp 33.000 Rp 33.000

Syarah Ushul As Sunnah Imam Ahmad bin Hambal

Harga: Rp 33.000  Rp 26.000

- +

Sesungguhnya para salafus shalih telah menjaga agama Allah dan sangat gigih dalam menjelaskan tentang masalah akidah, tauhid, As-Sunnah, serta syariat-syariat Allah, yang mana dengan perantara mereka Allah menjaga umat Islam dari agamanya. Dan dengan perantara mereka pula Allah menjaga agama ini dari berbagai penyimpangan, bid'ah, dan khurafat. Meski demikian ada sekelompok umat manusia yang justru berupaya ingin mengubah kalam Allah, dan mengganti syariat-Nya sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka.
Melihat fenomena seperti ini, para salafus shalih berusaha untuk menukil sunnah-sunnah yang shahih, menjelaskan akidah yang benar, dan konsisten dalam menyebarkannya kepada umat manusia, dan senantiasa memperingatkan umat Islam agar tidak terjerumus dalam perbuatan bid'ah dan khurafat tersebut. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal -rahimahullah- , beliau menulis sebuah risalah yang mernuat tentang manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang berjudul Ushul As-Sunnah. Sebuah risalah yang agung dan sangat bermanfaat untuk menyelamatkan umat ini dari akidah yang sesat, penyimpangan, serta bid'ah.
Inilah adalah buah karya Al Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal (164-241 H). Kitab yang kecil ukurannya ini yang terdiri hanya beberapa lembar saja -tetapi isinya padat dan lengkap- telah memuat dasar-dasar aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Yakni beliau hanya menjelaskan dasar per-dasarnya saja tanpa uraian dan syarahan lebih lanjut dan lebih luas lagi yang disertai dengan dalil-dalilnya yang lengkap dan menyeluruh dari Al Kitab dan Sunnah dan a-tsar dari Shahabat dan Taabi'in dan Taabi'ut Taabi'in kecuali sedikit atau sebagiannya saja atau beliau hanya membawakan beberapa potongan dari hadits-hadits yang dimaksud. Hal ini disebabkan di antaranya adalah untuk menyingkat dan meringkas pokok-pokok aqidah Ahlus Sunnah atau ushulus Sunnah (=dasar-dasar/pokok-pokok Sunnah) agar supaya diketahui dan dikenal oleh kaum muslimin secara garis besarnya saja tetapi menyeluruh. Yang semuanya itu telah menyalahi keyakinan-keyakinan (=i'tiqad) yang sesat dan menyesatkan dari ahli bid'ah seperti syi'ah raafidhah, khawaarij, qadariyyah mu'tazilah, murji-ah, jahmiyyah dan lain-lain yang berjalan di dalam kesesatan firqah-firqah tersebut. Akan tetapi yang sedikit ini pun pada hakikatnya telah mencukupi bagi orang yang mau kembali kepada manhaj yang haq yang berjalan di atas hidayah dan cahaya Al Kitab dan Sunnah.
Kitab ini yang merupakan sebuah risalah kecil, akan tetapi sangat besar sekali isinya yang menjelaskan tentang aqidah Salaf Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara mujma/ telah dinukil oleh para Ulama Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman, baik secara lengkap maupun secara ringkas. Hal ini karena dua sebab yang sangat mendasar sekali:
Pertama: Karena mereka melihatberdasarkan cahaya dan hidayah Al Kitab dan Sunnah yang berjalan di atas manhaj Salaful ummah, bahwa apa yang telah ditulis oleh Imam Ahmad adalah dalam rangka menegakkan aqidah Islam yang shahih berdasarkan Al Kitab dan Sunnah bersama perjalanan Salaful ummah.
Kedua : Dalam rangka mengancurkan bid'ah dari firqoh-firqoh sesat seperti raafishah, Khawarij, jahmiyah, mu'tazilah dan mereka yang mengikuti perjalanan hitam dari firqoh-firqoh sesat ini seperti kaum falasifah, Asy'ariyyah, maturudiyah, shufiyyah dan lainnya.
Buku ini merupakan syarah dari kitab Ushul As-Sunnah karya Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hambal -rahimahullah- yang berisi tentang kaidah-kaidah dasar akidah salafiyah. Buku ini sangat penting untuk dibaca, dikaji, dan diterapkan sehingga dapat menuntun kepada jalan hidayah, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebab, umat terakhir ini (umat Islam) tidak akan selamat kecuali hanya dengan mengikuti manhaj para salafus shalih.

Detail Info Buku
Bahasa Indonesia
Format Cover softcover
ISBN 978-979-3772-837
Judul Asli Syarah Ushul As Sunnah Imam Ahmad bin Hambal
Judul Buku Syarah Ushul As Sunnah Imam Ahmad bin Hambal
Jumlah Halaman 176 hlm
Penerbit / Publisher Darus Sunnah
Penulis Syaikh Al Walid bin Muhammad nabih bin Saif An Nashr
Ukuran Fisik Buku Buku Ukuran Sedang 13.5 x 20.5 cm