• Hotline: (+62) 819.2469.325
Kategori Buku

Risalah Ilmiyyah dalam Mengenal Iqtishaadiyyah Islamiyyah [ Ekonomi Islam ]

Harga: Rp 60.000  Rp 48.000

- +

Sesungguhnya iqti-shaad islami (ekonomi Islam) telah di mulai ketika Allah menurunkan syari'at-Nya kepada Rasul-Nya sebagaimana telah dijelaskan di dalam ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits shahih seperti:
Islam berbicara mengenai harta... Antara harta yang terpuji dan tercela... Harta merupakan fitnah (ujian)... Kekayaan dan kemiskinan adalah fitnah (ujian)...
Ancaman yang sangat mengerikan kepada mereka yang menyimpan dan menimbun harta dan tidak meng-infaqkannya di jalan Allah seperti kewajiban mengeluarkan zakatnya...
Perintah bershadaqah dan menginfaqkan harta...
Kepada keluarga ,Kepada kaum kerabat, Kepada faqir dan miskin, Kepada ibnu sabil,Perintah mengeluarkan zakat, Harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya,Siapa-siapa saja yang berhak mendapat bagian zakat, Di dalam Islam adanya harta ghanimah, Di dalam Islam adanya harta fa'I, Di dalam Islam adanya harta jizyah, Pengharaman memakan harta dengan jalan yang batil, Pengharaman riba dengan segala cabang dan jenis-nya, Pengharaman maisir (judi) dengan segala cabang dan jenisnya,Pengharaman jual-beli secara gharar, Pengharaman khidaa' (penipuan), Pengharaman berlaku curang di dalam sukatan dan timbangan, Islam telah menetapkan jual-beli atas dasar keridhaanDi dalam Islam adanya khiyaar majelis, Di dalam Islam adanya al iqaalah,Di dalam Islam adanya kemurahan dan kemudahan Membayarkan hutang, memberikan tempo, mengurangi dan membebaskannya di antara kemurahan Islam.
Di dalam Islam mempiutangkan adalah kebaikan dan bersifat sosial bukan pemerasan,Islam mewajibkan membayar hutang,Islam menegaskan bahwa penundaan pembayaran hutang dari orang yang mampu adalah kezhaliman, Islam telah mengharamkan meminta-minta (mengemis), Islam telah memerintahkan berusaha, Mencari rizqi yang halal, Meminta rizqi hanya kepada Alloh Azza Wa Jalla,
Di dalam Islam adanya kewajiban membayar kaffarah, Di dalam Islam adanya kewajiban membayar diyat,Di dalam Islam adanya hukum waris.Di dalam Islam adanya hukum wasiat,Di dalam Islam adanya hukum hibah, Di dalam Islam adanya hukum waqaf, dan seterusnya...
Semua hukum-hukum tersebut terdapat di dalam Al Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.
Adapun hadits telah tertulis di kitab-kitab hadits seperti di kutubus sittah (Kitab yang enam: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidziy, Nasaa-i dan Ibnu Majah) dan lain-lain banyak sekali.
Demikian juga di kitab hadits-hadits ahkaam seperti Al Muntaqa, Al Muharrar, Bulughul Maram dan lain-lain.
Demikian juga di kitab-kitab fiqih seperti Al Umm, Al Istidzkaar, Al Muhalla, Al Mughniy dan lain-lain.
Di dalam kitab-kitab di atas kita akan menemukan pembahasan dan uraian yang sangat luas sekali tentang iqtishaad islamiy (ekonomi Islam) se¬perti di bagian kitab zakat, kitab buyu' yang sangat luas sekali, kitab washaayaa (wasiat), kitab waqaf, kitab faraa-idh, kitab jihad di bagian pembahasan ghanimah, fa'i dan jizyah, kitab nafaqaat (nafkah) dan kitab diyaat.
Kemudian kitab-kitab khusus yang membahas tentang iqtishaad islamiy (ekonomi Islam) seperti kitabul am¬waal oleh Al Imam Abu 'Ubaid Qasim bin Sallam dan kitabul amwaal oleh Al Imam Humaid bin Zanjawaih dan lain-lain.
Keterangan singkat ini telah menjelaskan kepada kita:
Pertama: Bahwa iqtishaad islamiy (ekonomi Islam) bukanlah hal yang baru muncul. Tetapi dia telah ada bersama turunnya wahyu Allah kepada hamba-Nya dan Rasul-Nya yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam. Karena pengambilan dasar iqtishaad islamiy adalah dari wahyu Al Qur'an dan wahyu As Sunnah.
Kedua: Bahwa iqtishaad islamiy (ekonomi Islam) telah lengkap dan sempurna. Tidak ada satupun kekurangan dan cacatnya. Menyeluruh dan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan harta. Menyentuh semua lapisan masyarakat dan negara (daulah).
Itulah ekonomi Islam...!
Yang telah ditinggalkan oleh anak-anak Islam.. .1

Kitab yang pertama adalah risalah yang kecil dan sederhana ini sebagai pengenalan kepada kaum muslimin utnuk memasuki gerbang memahami ekonomi Islam.

Detail Info Buku
Bahasa Indonesia
Format Cover Hardcover
Judul Buku Risalah Ilmiyyah dalam Mengenal Iqtishaadiyyah Islamiyyah [ Ekonomi Islam ]
Jumlah Halaman 214 hlm
Penerbit / Publisher Pustaka Muawiyah bin Abi Sufyan
Penulis ust. Abdul Hakim bin Amir Abdat
Ukuran Fisik Buku Buku Ukuran Sedang 16 x 24.5 cm